Tin tức Kinh tế

1.Theo báo cáo mới của Liên hợp quốc, các quốc gia cần phải áp dụng những chính sách kinh tế mới để điều chỉnh sự thay đổi cơ cấu của nền kinh tế thế giới, gây ra bởi sự khủng hoảng toàn cầu 5 năm trước đây. Báo cáo về Thương mại và Phát triển … Read more