Ngôn ngữ học

Cambodia Để giúp đỡ học sinh ở Cambodia, chúng tôi đã tài trợ và thành công với hai trường học Ngôn ngữ tại đây. Các trường học này cung cấp lớp học miễn phí hàng ngày cho khoảng 300 trẻ em và người lớn ở độ tuổi từ 10 đến 30. Các ngôn ngữ được … Read more