Cộng đồng chúng tôi

Khẩu hiệu của chúng tôi “Nhìn thấy vấn đề, giải quyết ngay vấn đề.” Khi Bà Vân và Bà Andrea đến Indochina, họ đã nhanh chóng tham gia vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ đã triển khai chương trình “Giving Tours” mời khách du lịch tới thăm Indochina và làm … Read more